Kadir Amaç Nuşt: Yan Azadî û Yan zî Xulamtî

Sare nuşte xud gera ez ina heqîqat biyarî zon ser. Mîyonte dı dewletonid û mîyonte dı miletonid vercu heq, huquq, édalet, serdestî ya juyitî peyda beno û bad/yi ra in dı dewlet binî dost û miletayiniz jubinonra bına bira.
İna cîyetra ma devleta Tirkira vanî welate mara vec, azî mara vona ne ez nîvecîyena.
Ma dewleta Tirkira vanî zone dayikama qedexe meker, azî mara vona ne ez qedexe kena.
Ma devleta Tirkira vanî ma mîyonte xudi biratî û xinamîtî biker, azî mara vona; ez şimadir nî biratî û nizî merdimatî kena.
Ma dewleta Tirkira vanî ma cîrontî biker, azî mara vona ne ez şimadîr çîrontîz nikena.
Eee! ma ika dewleta Tırkıra vaci se? Devleta Tirk bîla xulamtî şare Kurdîr yo çîk layiq nîvînena. Ayora şare kurd, yan ser axa xud beno azad, yanzî dewleta Tirkir xulamtî kena.
Muqabil mazî dewlata Tirkira hina vonî: Ey! dewleta Tırk, ti şare kurd bikişse, PKK’zî polîs û leşkere tu pe bîl misil kişena û penî ya in kiştişon nîyena.
Ayora aqle xu biyer ser sare xu, lez û bez Avrupa yanzî şahidîya Amerîka’d kurdonid masad rûniş û wa şare kurd welate xûd pe zon dayika xû îdari biker.
Aya diyin, Yo merdim kéyı şima erîş bikerse, malbata şima ver çimon şimad pe hovîti qetil bikerse û şima bad ina bi şi yayira o merdim ef ken û rene piya jiyan viyernayişra razîyse, şare Kurdiz dewleta Tirkdır piya jiyon xu viyarnayişid razî beno.

Ez qayıla qise xu peyin şare xura vacî: Ey! Şare Kurd, nî Yaqub pêxember, nî wesif péxember, nî îsa Péxember, nî Muhammed péxember û nîzî buyera Kerbela ze welate Kurdiston dert û keder nîdî.
Ey! şare Kurd, şimazî ze mileton bînon welate xûra hesbikeren. Çimkî Kurdiston hem axa şima wa, hem dinya şima wa , hem welate şima wa, hem jiyana şima wa, hem azadîya şima wa, hem dîroka şima wa, hem ontolojîya şima wa, hemzî av û none şima wa.
Kadir Amaç
kadiramac@hotmail.com/ https://twitter.com/KADIRAMAC

Check Also

Ze Zilme Firawûn!

Firawûn wextekîd hina vaten: Ma comyérdon şare Yahudîyon depişnen, dima ay tidî îtaet otorite ma nikenî ma aynon kişenî, ay tersonekoniz ma erzenî zîndon û ma çinîon yin vîya verden.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir